REGULAMIN
I AMATORSKIEJ DRUŻYNOWEJ LIGI BOWLINGOWEJ „LBKP” (Liga Bowlingowa Klubu Prorock)

1. Organizator
Organizatorem rozgrywek jest Klub Muzyczny i Kręgielnia „PRO-ROCK” z siedzibą w Sieradzu 98-200, przy ul. Jana Pawła II 3.
Patronatem Medialnym wydarzenia, jest „Nasze Radio”.
Partnerem technicznym wydarzenia, jest „Klub Sportowy RajSport.

2. Cel rozgrywek

  • popularyzacja bowlingu jako formy wypoczynku i spędzania wolnego czasu oraz wyłonienie najlepszej drużyny i najlepszych zawodników,
  • integracja entuzjastów tej dyscypliny sportu,
  • podnoszenie i utrzymanie sprawności fizycznej,
  • zachęcanie uczestników do sportowego trybu życia w myśl zasady „w zdrowym ciele, zdrowy duch”,
  • zachęcanie do aktywnego spędzania czasu poprzez zabawę i rywalizację.

3. Termin i miejsce rozgrywek
a) Rozgrywki odbywać się będą w formie ligi, której I Edycja trwać będzie od 03 marca do 30 czerwca 2019r. na torach Klubu Muzycznego i Kręgielni „PRO-ROCK” z siedzibą w Sieradzu 98-200, przy ul. Jana Pawła II 3.
b) Zawody odbywać się będą według terminarza rozgrywek, który zostanie opublikowany na oficjalnej stronie oraz fanpage’u Klubu Pro-Rock.
c) Po rozegraniu eliminacji odbędą się kolejno: ćwierćfinał, półfinał a następnie rozgrywka finałowa.
d) W trakcie trwania ligi każda z drużyn w środy i w czwartki (z wyłączeniem świąt lub dużych imprez zorganizowanych) będzie miała możliwość trenowania w obiekcie organizatora w promocyjnej cenie w wysokości 20 zł/h. Trening może trwać łącznie (maksymalnie) dwie godziny w tygodniu i odbywać się będzie dla każdej z drużyn w terminie wcześniej ustalonym z organizatorem. W treningu uczestniczyć mogą wyłącznie osoby zgłoszone u organizatora przed rozpoczęciem rozgrywek.

4. Drużyny
a.) W zawodach mogą startować osoby które ukończyły 15 rok życia, przy czym osoby nieletnie, tylko i wyłącznie za pisemną zgodą opiekunów prawnych. Dodatkowo członkiem każdej drużyny musi być przynajmniej jedna osoba pełnoletnia,
b.) Drużyny mogą być: żeńskie, męskie bądź mieszane,
c.) Drużyna do rozgrywek typuje 3 zawodników oraz maksymalnie 2 zawodników rezerwowych,
d.) Zawodnik/zawodniczka może występować tylko w jednej drużynie,
e.) Wszyscy członkowie drużyn, zobowiązani są do osobistego stawiennictwa w wyznaczonym miejscu i czasie, celem wypełnienia formularza zgłoszeniowego i dopełnienia niezbędnych formalności,
f.) Ubezpieczenie na czas zawodów pokrywają uczestnicy we własnym zakresie,
h.) Każdy uczestnik turnieju musi posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o zdolności uczestnictwa w zawodach sportowych lub złożyć u organizatora oświadczenie, że uczestniczy w nich na własną odpowiedzialność,
g.) Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń.

5. Zgłoszenie do rozgrywek / warunki uczestnictwa
1. Zgłoszenie drużyny do rozgrywek, przyjmowane jest tylko w formie pisemnej.
2. Warunkiem przyjęcia drużyny do rozgrywek jest potwierdzenie przez Organizatora zarejestrowania kompletnej drużyny oraz wniesienia opłaty wpisowej wraz z opłaconymi wszystkimi kolejkami Eliminacji najpóźniej do dnia 20.02.2019r.
3. O udziale w Lidze, decyduje kolejność zgłoszeń – maksymalnie 16 drużyn.
4. Zapisy przejmowane będą do 20 marca 2019r.
5. Drużyna wraz z potwierdzeniem udziału winna podać nazwę drużyny.
5. Każdy z uczestników przystępujący do rozgrywek Ligi, akceptuje jej Regulamin i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

5. OPŁATY:
1. Opłata wpisowa za zgłoszenie trzyosobowej drużyny – 100 zł
2. Opłata wpisowa za udział zawodnika rezerwowego – 50 zł
3. Opłata za udział w każdej kolejce eliminacyjnej 25 zł/drużyna, bez względu na ilość rozgrywek (6 kolejek po dwa mecze każda).
4. Opłata za ćwierćfinał – 50 zł (2 x kolejka po 25 zł).
5. Opłata za półfinał – 25 zł/mecz.
6. Opłata za rozgrywkę o 3 miejsce – 25 zł.
7. Opłata za rozgrywkę finałową – 25 zł.

6. Zasady gry:
– Każda z drużyn, zobowiązana jest do stawienia się w minimalnym komplecie osób, najpóźniej na 10 minut przed własnym meczem. W przypadku nie stawienia się w określonym czasie kompletu zawodników, drużyna oddaje mecz walkowerem.
– Każdej drużynie, przysługuje 10 minutowa rozgrzewka bezpośrednio przed meczem.
– Mecz wraz z rozgrzewką, nie może trwać dłużej niż 1 godzinę.

7. Planogram rozgrywek:
Oficjalne Otwarcie I Amatorskiej Drużynowej Ligi Bowlingowej oraz losowanie terminów odbędzie się 3 marca o godz.19:00 w Klubie Muzycznym i Kręgielni Prorock (Sala Koncertowa).
1 Eliminacje 03.03 – 29.05.2019
a) 6 kolejek, każda po dwie rozgrywki
b) Do ćwierćfinału przechodzi 7 drużyn z najlepszymi wynikami
c) Wynik składa się z sumy wyników 5 najlepszych kolejek
d) Drużyna z najlepszym wynikiem punktowym, automatycznie przechodzi do półfinału
e) Drużynom po zakończonych eliminacjach zostaną nadane numery od 2 do 7 wg uzyskanych wyników
f) Terminy spotkań: każdy wtorek to jedna rozgrywka, łącznie 12 rozgrywek w 6 kolejkach od 6 marca do 29 maja (z wyłączeniem 1 maja)
g) Oficjalne zakończenie eliminacji i losowanie kolejnych spotkań odbędzie się 29.05.2019r.
2 Ćwierćfinał 05.06 – 12.06.2019
a) Drużyny będą rozgrywały mecze wg klucza: drużyna z nr. 2 z drużyną nr. 7, drużyna nr. 3 z drużyną nr. 6, drużyna nr. 4 z drużyną nr. 5.
b) Drużyny rozegrają z sobą po dwa mecze.
c) 3 najlepsze drużyny określone przez sumę zdobytych punktów, przechodzą do półfinału.
d) Przechodzące do półfinału drużyny, dostają w bonusie dodatkowe punkty: najlepsza drużyna 30 pkt, druga 20 pkt, trzecia 10 pkt.
3 Półfinał 19.06.2019
a) Rozgrywany pomiędzy czterema drużynami w systemie „round-robin”( każda drużyna z każdą drużyną).
b) Do finału przechodzą dwie najlepsze drużyny, wg ilości wygranych pojedynków (w przypadku remisu, decyduje suma zdobytych punktów półfinale).
c) Dwie pozostałe drużyny rozegrają między sobą dwa mecze o trzecie miejsce. Suma zdobytych punktów w tych meczach, decyduje o zajętym miejscu.
4 Finał 26.06.2019
a) Drużyny rozgrywają ze sobą mecze, na zasadach ”do trzech wygranych”. O wygranej, decyduje ilość zdobytych punktów w meczu.
b) Oficjalne ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród odbędzie się 30.06.2019r.
5 Handicap:
a) Każda kobieta czynnie biorąca udział w meczu: + 10 pkt do wyniku dla drużyny.
b) Każdy członek zespołu w wieku 50+ czynnie biorący udział w meczu: + 5 pkt do wyniku dla drużyny.

8. Laureaci:
a) Drużyny finałowe otrzymają sublimowane koszulki w których wystąpią w rozgrywce finałowej.
b) Wszystkie drużyny biorące udział w rozgrywkach, otrzymają pamiątkowy dyplom z logiem „LBKP”.
c) Nagrody przewidziano dla:
– Najlepsza Snajperka – za największą ilość uzyskanych Strików w trakcie trwania rozgrywek.
– Najlepszy Snajper – za największą ilość uzyskanych Strików w trakcie trwania rozgrywek.
– MVP ( Najskuteczniejszy Gracz Ligi ) – gracz który uzyskał największą łączną ilość pkt, podczas trwania całej Ligi.

9. Nagrody:
a) Najlepszy Snajper – puchar, nagroda rzeczowa,
b) Najlepsza Snajperka – puchar, nagroda rzeczowa,
c) MVP ( Najskuteczniejszy Gracz Ligi )– puchar, nagroda rzeczowa,
d) 3 miejsce – puchar, nagrody rzeczowe,
e) 2 miejsce – puchar, nagrody rzeczowe,
f) 1 miejsce – puchar, nagrody rzeczowe.

10. Kwestie sporne:
– Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji ustaleń regulaminowych oraz ich nieznacznych zmian.
– Każdorazowy przypadek odstępstwa od regulaminu oraz wszelkie skargi, wnioski i zażalenia drużyny, zgłasza niezwłocznie kapitan drużyny lub osoba przez niego wyznaczona, bezpośrednio do sędziego prowadzącego rozgrywki.
– Decyzja sędziego prowadzącego jest ostateczna i nie podlega dalszej weryfikacji.
– Sędzią I Amatorskiej Drużynowej Ligi Bowlingowej „LBKP” jest pan: Robert Świtoń

NINIEJSZYM ORGANIZATORZY I AMATORSKIEJ DRUŻYNOWEJ LIGI BOWLINGOWEJ „LBKP”, ŻYCZĄ SPORTOWYCH WRAŻEŃ NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE.[/fusion_text]